> model juli 2018

Download hier de algemene voorwaarden

Indien je een klacht bij ons bekenbaar wilt maken, raden wij je aan om te mailen naar info@123smartphonedeal.nl. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kunt u een geschil aanmelden voor bemiddeling bij Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur – 123SmartphoneDeal.nl

Inhoudsopgave:

1 - Definities
2 - Identiteit van de ondernemer
3 - Toepasselijkheid
4 - Het aanbod
5 - De overeenkomst
6 - Herroepingsrecht
7 - Kosten in geval van herroeping 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
9 - De prijs

10 - Conformiteit en garantie
11 - Levering en uitvoering
12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 13 - Betaling
14 - Klachtenregeling
15 - Geschillen
16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd:determijnwaarbinnendeconsumentgebruikkanmakenvanzijnherroepings- recht;

2. Consument:denatuurlijkepersoondieniethandeltindeuitoefeningvanberoepofbedrijfen een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Dag:kalenderdag;
4. Duurtransactie:eenovereenkomstopafstandmetbetrekkingtoteenreeksvanproducten

en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzamegegevensdrager:elkmiddeldatdeconsumentofondernemerinstaatsteltomin-

formatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raad-

pleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht:demogelijkheidvoordeconsumentombinnendebedenktijdaftezien

van de overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier:hetmodelformuliervoorherroepingdiedeondernemerterbeschikkingstelt

die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

8. Ondernemer:denatuurlijkeofrechtspersoondieproductenen/ofdienstenopafstandaan consumenten aanbiedt;

9.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

123SmartphoneDeal.nl (onderdeel van 4YOU2SUPPORT)
Vestigingsadres: Koningsweg 32 7102 DV Winterswijk Nederland
Postbus en magazijn: Beech Avenue 54-62 1119PW Amsterdam-Schiphol Rijk
Telefoonnummer: (085) 068 3490 (bereikbaar ma-vr van 07:00 tot 19:00)
E-mailadres: info@123smartphonedeal.nl
KvK-nummer: 58387684
Btw-identificatienummer: NL236014559B01

- - -

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Dezealgemenevoorwaardenzijnvantoepassingopelkaanbodvandeondernemerenopelke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

 2. Voordatdeovereenkomstopafstandwordtgesloten,wordtdetekstvandezealgemenevoor- waarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voor- waarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indiendeovereenkomstopafstandelektronischwordtgesloten,kaninafwijkingvanhetvorigelid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voorhetgevaldatnaastdezealgemenevoorwaardentevensspecifiekeproduct-ofdiensten- voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 5. Indienéénofmeerderebepalingenindezealgemenevoorwaardenopenigmomentgeheelof

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar

en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indieneenaanbodeenbeperktegeldigheidsduurheeftofondervoorwaardengeschiedt,wordtdit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Hetaanbodisvrijblijvend.Deondernemerisgerechtigdhetaanbodtewijzigenenaantepassen.

 3. Hetaanbodbevateenvolledigeennauwkeurigeomschrijvingvandeaangebodenproducten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het

  aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldin- gen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 4. Alleafbeeldingen,specificatiesgegevensinhetaanbodzijnindicatieenkunnengeenaanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 5. Afbeeldingenbijproductenzijneenwaarheidsgetrouweweergavevandeaangebodenproducten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 6. Elkaanbodbevatzodanigeinformatie,datvoordeconsumentduidelijkiswatderechtenenver- plichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;

  • de eventuele kosten van verzending;

  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor

   nodig zijn;

  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de on-

   dernemer de prijs garandeert;

  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het ge-

   bruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere

   grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze

   deze voor de consument te raadplegen is;

  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem

   in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien ge-

   wenst herstellen;

  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan wor-

   den gesloten;

  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waar-

   op de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. •

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. Deovereenkomstkomt,ondervoorbehoudvanhetbepaaldeinlid4,totstandophetmomentvan aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voor- waarden.

 2. Indiendeconsumenthetaanbodlangselektronischewegheeftaanvaard,bevestigtdeonderne- mer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indiendeovereenkomstelektronischtotstandkomt,treftdeondernemerpassendetechnischeen organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. Deondernemerkanzich-binnenwettelijkekaders-opdehoogtestellenofdeconsumentaan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. Deondernemerzalbijhetproductofdienstaandeconsumentdevolgendeinformatie,schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opge- slagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht ge- bruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepings- recht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 6. Ingevalvaneenduurtransactieisdebepalinginhetvorigelidslechtsvantoepassingopdeeer- ste levering.

 7. Iedereovereenkomstwordtaangegaanonderdeopschortendevoorwaardenvanvoldoendebe- schikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder op- gave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de onderne- mer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit bin- nen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product bin- nen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indiendeconsumentgebruikmaaktvanzijnherroepingsrecht,komentenhoogstedekostenvan terugzending voor zijn rekening.

 2. Indiendeconsumenteenbedragbetaaldheeft,zaldeondernemerditbedragzospoedigmoge- lijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terug- zending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3. Bijbeschadigingvanhetproductdooronzorgvuldigeomgangdoordeconsumentzelfisdecon-

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Deondernemerkanhetherroepingsrechtvandeconsumentuitsluitenvoorproductenzoalsom- schreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2. Uitsluitingvanhetherroepingsrechtisslechtsmogelijkvoorproducten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consu- ment;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderne- mer geen invloed heeft;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 3. Uitsluitingvanhetherroepingsrechtisslechtsmogelijkvoordiensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen ge- bonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toe- gestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toege- staan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruik- baarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de onder- nemer kan doen gelden.

 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De onder- nemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 5. De garantie geldt niet indien:

  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door

   derden heeft laten repareren en/of bewerken;

  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anders-

   zins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de on-

   dernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de

   overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

   Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verle- ning van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccep-

  teerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consu- ment akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging onder- vindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadever-

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. Deconsumentkaneenovereenkomstdievooronbepaaldetijdisaangegaanendiestrekttothet geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde op- zeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 2. Deconsumentkaneenovereenkomstdievoorbepaaldetijdisaangegaanendiestrekttothet geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde te- gen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 3. Deconsumentkandeindevorigeledengenoemdeovereenkomsten:

  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedon- gen.

   Verlenging

4. Eenovereenkomstdievoorbepaaldetijdisaangegaanendiestrekttothetgeregeldafleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden ver- lengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 1. Inafwijkingvanhetvorigelidmageenovereenkomstdievoorbepaaldetijdisaangegaanendie strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend wor- den verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze ver- lengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 2. Eenovereenkomstdievoorbepaaldetijdisaangegaanendiestrekttothetgeregeldafleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschrif- ten.

 3. Eenovereenkomstmetbeperkteduurtothetgeregeldterkennismakingafleverenvandag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwij- gend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

7. Alseenovereenkomsteenduurvanmeerdaneenjaarheeft,magdeconsumentnaeenjaarde overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur ver- zetten.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. Deondernemerbeschiktovereenvoldoendebekendgemaakteklachtenprocedureenbehandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachtenoverdeuitvoeringvandeovereenkomstmoetenbinnen7dagenvolledigenduidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft gecon- stateerd.

 3. Bijdeondernemeringediendeklachtenwordenbinneneentermijnvan14dagengerekendvanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwach- ten.

 4. Indiendeklachtnietinonderlingoverlegkanwordenopgelostontstaateengeschildatvatbaaris voor de geschillenregeling.

 5. Bijklachtendienteenconsumentzichallereersttewendentotdeondernemer.Indiendewebwin- kel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opge- lost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via . Mocht er dan nog niet tot een oplos- sing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uit- spraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak.

  http://ec.europa.eu/odr).

 6. Eenklachtschortdeverplichtingenvandeondernemernietop,tenzijdeondernemerschriftelijk

  anders aangeeft.

 7. Indieneenklachtgegrondwordtbevondendoordeondernemer,zaldeondernemernaarhaar

  keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaar- den betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gege- vensdrager.

Om de webwinkel zo goed mogelijk te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies.